Skip to main content

Privacy Statement

Dit privacystatement is van toepassing op de dienstverlening in relatie tot Dream Veranda producten verricht door:
 • Dream Veranda, een eenmanszaak naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland en kantoorhoudende te (5623BH) Eindhoven aan de Vinckenbrinckstraat 13 en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 78359090;
 • door Dream Veranda aangewezen en erkende wederverkopers van Verasol producten;
hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Dream Veranda”.

Gegevens verzamelen

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van ons weet: We verzamelen gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te waarborgen. We vinden het van belang om transparant te zijn over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen. We wisselen jouw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het maken van een bezorg- of montageafspraak We respecteren boven alles dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken.

Welke gegevens verzamelt Dream Veranda van jou?

Als je een Dream Veranda website bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet of desktop). Wanneer je online aankopen doet op een Verasol website en met een credit card betaalt, voeren we een fraudecheck uit. Als je met onze klantenservice belt kan het zijn dat we het gesprek opnemen voor trainingsdoeleinden, uiteraard wordt je daarop dan direct attent gemaakt.

Social media / Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Dream Veranda maakt gebruik van websites en social media om haar producten onder de aandacht te brengen. Als afnemer kun je je via onze websites aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.
Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij de hiervoor noodzakelijke of speciaal door jou daartoe aan ons verstrekte informatie om je regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden, al dan niet in combinatie met speciaal voor jou geselecteerde aanbiedingen. Hierbij maken wij dan gebruik van de door jou conform artikel 6 lid 1 sub a van de AVG gegeven toestemming. Uiteraard kun je je ieder moment ook weer eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat daartoe een link. Onverwijld na afmelding van de nieuwsbrief zullen wij alle van jou in het kader van jouw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief ontvangen gegevens, waaronder jouw emailadres, wissen behoudens het geval dat je voor het verdere gebruik daarvan opnieuw expliciet aan ons toestemming verleent of er (alsdan) een andere wettelijke grondslag voor het verwerken van (een deel van) jouw gegevens aanwezig is waarover wij je in onze Privacyverklaring hebben geïnformeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten ten aanzien van je persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat is alle informatie die wat vertelt over jou als persoon. Persoonsgegevens geven informatie over je identiteit. Dat kan op een directe manier, bijvoorbeeld je naam. Maar dat kan ook op een indirecte manier zoals bijvoorbeeld je postcode.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Hieronder beschrijven we in het kort welke rechten je volgens de AVG hebt. Indien je rechten wilt uitoefenen kan je telefonisch of via brief of email een verzoek indienen bij Dream Veranda. Dream Veranda zorgt er dan voor dat jouw verzoek bij de verantwoordelijke terecht komt en dat het op de juiste wijze wordt verwerkt. Uiteraard wordt je hiervan dan stipt op de hoogte gehouden.
Wanneer van mening bent dat je verzoek niet goed in behandeling is genomen of als je een klacht hebt neem dan contact met Dream Veranda op aan de hand van de vorenstaande gegevens. Dan proberen we het samen met jou zo snel mogelijk op te lossen. Je hebt daarnaast ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij wijzen je op je rechten uit de AVG. Denk daarbij aan:
 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht op beperking;
 • Recht om bezwaar te maken;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om vergeten te worden;

De rechtsgrond van de gegevensverwerking

Wij verwerken je gegevens, omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming, ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om je gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij of je kind zich bezeert in een Dream Veranda en we je gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Met welke externe partijen delen we je gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Je gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om je gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. De volgende categorieën externe partijen ontvangen, indien nodig, je gegevens:
 • Postverwerkers;
 • E-mailverwerkers;
 • Drukkers;
 • Transporteurs;
 • Montage- en installatiebedrijven;
 • Betalingsproviders;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Bedrijven die het gebruik van de website voor Dream Veranda analyseren;

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De gegevens worden digitaal opgeslagen binnen de Europese Unie op de eigen systemen van Dream Veranda in een technisch goed beveiligde omgeving.

Cookies

Dream Veranda maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Onze cookies brengen de veiligheid van jouw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies: Op de Dream Veranda websites tref je een uitgebreide beschrijving aan van de cookies die wij gebruiken en de termijnen waarmee deze werkzaam zijn. Om deze te raadplegen hoe je alleen maar op de knop cookie-verklaring te drukken. Ook wordt je hierbij geïnformeerd over de voorkeursinstellingen en je opties. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen om onze dienstverlening te verbeteren.

Je gegevens wijzigen of wissen

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken.
Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven.
Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebtgegeven.
In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren. Bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Kan dit privacy-beleid worden aangepast?

Ja, dit privacy-beleid kan worden aangepast. Dit privacy-beleid is van 23 maart 2022. Over belangrijke wijzigingen zullen wij onze klanten vooraf informeren.